Tietoliikenteen häirintä

Tietoliikenteen häirinnästä rangaistaan sitä, joka tavalla tai toisella estää tai häiritsee tele- tai radioviestintää. Myös postiliikenteen häiritseminen kuuluu säännöksen soveltamisalan piiriin. Rikoksesta on myös säädetty erikseen törkeä ja lievä tekomuoto.

Lakiteksti

Rikoslain 38:5-7 (laissa 578/1995):

5 § Tietoliikenteen häirintä. Joka puuttumalla postiliikenteessä taikka tele- tai radioviestinnässä käytettävän laitteen toimintaan, lähettämällä ilkivaltaisessa tarkoituksessa radiolaitteella tai televerkossa häiritseviä viestejä tai muulla vastaavalla tavalla oikeudettomasti estää tai häiritsee postiliikennettä taikka tele- tai radioviestintää, on tuomittava tietoliikenteen häirinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

6 § Törkeä tietoliikenteen häirintä. Jos tietoliikenteen häirinnässä

  1. rikoksentekijä käyttää rikoksen tekemisessä hyväksi asemaansa teletoimintalaissa tarkoitetun yleistä teletoimintaa, kaapelilähetystoiminnasta annetun lain (307/87) mukaista kaapelilähetystoimintaa tai yleisradiotoimintaa harjoittavan laitoksen palveluksessa tai muuta erityistä luottamusasemaansa taikka
  2. rikoksella estetään tai häiritään hätäkutsujen radioviestintää tai muuta sellaista tele- tai radioviestintää, jota harjoitetaan ihmishengen turvaamiseksi,

ja tietoliikenteen häirintä on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

7 § Lievä tietoliikenteen häirintä. Jos tietoliikenteen häirintä, huomioon ottaen aiheutetun häiriön laatu tai määrä taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikoksentekijä on tuomittava lievästä tietoliikenteen häirinnästä sakkoon.

Valmisteluasiakirjat

Esitöistä ym. poimittua tulkintaa

Tietoliikenteen häirinnän tunnusmerkistö kattaa varsin laajan alueen erilaista yhteiskunnallista viestintää. Säännös kattaa sekä joukko- että kohdeviestinnän kaikki muodot. Televisiolähetyksen ja sähköpostin kulun estämiseen siis suhtaudutaan samalla tavalla. Myöskään häirinnän tapaan ei ole asetettu turhia rajauksia. Jo esitöissä on mainittu varsin laaja spektri syytteeseen johtavia häirintätapoja: radiohäirintä, postia kuljettavan ajoneuvon sabotointi tai "tietoliikennettä hoitavan laitoksen virkailijan toiminnan estäminen".

Häirinnästä rangaistaan vain, jos kyse on tahallisesta teosta. Tekijän on miellettävä häiritsevänsä tarkoitettua viestintää. Pykälä voi soveltua päällekkäin myös muiden rikosnimikkeiden kanssa: esimerkiksi tuhotyö tai virkamiehen väkivaltainen vastustaminen saattaisivat soveltua.

Törkeästä tekomuodosta tuomitaan, jos teko on kokonaisuutena vakava ja sen teossa on käytetty hyväksi erityistä työn tai viran kautta muodostunutta luottamusasemaa. Esimerkiksi puhelinkeskuksen räjäyttävä puhelinyhtiön asentaja todennäköisesti saisi syytteen törkeästä tietoliikenteen häirinnästä (tosin varmasti muitakin syytteitä satelisi). Toisaalta törkeään häirintään voi syyllistyä myös, mikäli ihmishenkien turvaamiseksi harjoitettu viestintä häiriintyy. On huomattava, että esitöissä nimenomaisesti on erotettu tämä radiolain tarkoittamasta turvallisuusradioviestinnästä, joka kattaa myös omaisuuden turvaamiseen tarkoitetun viestinnän.

Vähäisistä tapauksista voidaan tuomita myös lievästä tietoliikenteen häirinnästä sakkorangaistukseen, jonka perusteita ei ole esitelty tarkemmin esitöissäkään. Tiedossani ei ole myöskään oikeuskäytäntöä pykälän osalta.

Jouni Heikniemi
7.6.2001

Tämä dokumentti kuuluu sivujeni osioon
Oikeudellista asiaa / Rikoslaki.