helmikuu 28, 2004

Miksi automaattisesta liikennevalvonnasta on ilmoitettava?

Taannoin eräässä pöytäkeskustelussa sivuttiin kysymystä siitä, pitääkö automaattisesta nopeusvalvonnasta ilmoittaa vai ei -- joku funktiohan niillä Helsingissä useisiin vilkkaisiin risteyksiin ilmestyneillä pienillä kameraa esittävillä liikennemerkeillä täytyy olla. No, pitihän asia selvittää.

Poliisin suorittamaa valvontaa yleisesti ottaen sääntelee poliisilaki (493/1995) ja erityisesti sen tiedonhankintaa koskevat 3 luvun säännökset. PoliisiL 28 §:n määritelmäsäännöksen mukaan teknisellä valvonnalla tarkoitetaan "yleisöön, ajoneuvojen kuljettajiin tai jalankulkijoihin kohdistuvaa, teknisellä laitteella tapahtuvaa katselua tai kuuntelua sekä äänen tai kuvan automaattista tallentamista". Nykyisen poliisilain esitöissä (HE 57/1994 vp) nimenomaisesti mainitaan automaattinen liikennevalvonta eräänä teknisen valvonnan sovelluksena.

PoliisiL 29 § sisältää varsinaisen informointivelvollisuuden; sen mukaan "Poliisilla on oikeus siitä ennalta ilmoitettuaan suorittaa julkisella paikalla tai yleisellä tiellä teknistä valvontaa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi, rikosten ennalta estämiseksi, rikoksesta epäillyn tunnistamiseksi sekä erityisten valvontakohteiden vartioimiseksi." Informointi liikennevalvonnan yhteydessä siis hoidetaan - yllätys yllätys - liikennemerkein.

Poliisilain rooli on nimenomaan poliisin toimivaltaa sääntelevä; säännökset siis rajaavat sitä, mitä poliisi voi laillisesti tehdä. Kuten aiemmin mm. Jenkkilän exclusionary rulea käsittelevässä jutussa (viitteineen) todettiin, Suomessa todistehankinnan laittomuus ei sinänsä vaikuta todisteiden kelvollisuuteen. Niinpä siis kyltittömässäkin risteyksessä voi saada sakot - ainoa vain, että poliisi voi joutua luvattomasta teknisestä valvonnasta virkavastuuseen. Tosin käytännössä seuraamukset olisivat todennäköisesti vähäiset; sakotkin varsin mahdollisesti jätettäisiin tuomitsematta.

Oma kysymyksensä on se, mitä PoliisiL 29 §:n esitöissä (HE) oleva kappale "Ennakkoilmoitusta ei tarvitsisi tehdä teknisen valvonnan määritelmän ulkopuolelle jäävästä tilapäisvalvonnasta. Tilapäinen yleisvalvonta on tarpeen esimerkiksi valtiovierailuihin liittyvien turvallisuusjärjestelyjen ja kansainvälisten sopimusten edellyttämän erityissuojelun yhteydessä." tarkoittaa liikennevalvonnan kontekstissa.

Tätä sinänsä aika erikoista huomautusta ei kuitenkaan liene syytä tulkita kovin laajasti, koska mm. liikennevalvontaa koskevan julkisen keskustelun yhteydessä on nimenomaisesti tuotu esiin tarve luopua ilmoitusvelvollisuudesta tilapäisten valvontaiskujen yhteydessä. Samaten poliisin halukkuus kylvää valvonnasta kertovia liikennemerkkejä pääkaupunkiseudulla viestii siitä, että asiasta halutaan ilmoittaa vähintäänkin tarpeeksi. Merkityksetön ei tosin varmasti myöskään ole valvontakylttien ehkäisevä vaikutus.

Sisäministeriö on valmistelemassa esitystä poliisin tiedonhankintamenetelmien sääntelyn täydentämiseksi (tiedote 16.1.2004). Liikennevalvontaa uudistus koskee kuitenkin vain melko marginaalisella tarkennuksella. Laajempia uudistuksia lienee oletettavissa, mikäli valvontaa laajennetaan olennaisesti erityisesti haltijavastuun suuntaan (ks. oikeusministeriön projektisivu). Sinänsä huomionarvoista on sekin, että OM:n asettama työryhmä esitti ilmoitusvelvollisuuden poistamista jo vuonna 2001 (ks. tiedote).

Posted by Jouni Heikniemi at 28.02.04 22:30
liikenneoikeus
Comments
Post a comment

Remember personal info?