huhtikuu 07, 2004

Omaa lapsipornoa?

Taannoisessa skl-ketjussa veivattiin jenkkilässä esiin noussutta asiaa: Jos on lapsi ja ottaa itsestään pornokuvia, saako niitä pitää hallussaan tai levittää? (ks. alkuperäinen uutinen).

Kysymys on mielenkiintoinen, sillä rikoslain säännösten sisältö ei ole aivan selvä. RL 17:18 (sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen) ja RL 17:19 (sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito) ovat sikäli haastavia kriminalisointeja, että niiden esitöissä (joita en kyllä muuten suuremmin kehuisi) on tuotu esiin hyvin voimakkaita yhteiskunnallisia painotuksia; tavoitteena ei siis ole suojella vain kuvien "uhria" eli mallia.

Jenkkilän tapauksessa 15-vuotias tyttö oli ottanut itsestään seksuaalisia kuvia ja levittänyt niitä. Syyte lapsipornon hallussapidosta ja levittämisestä rapsahti. Tämä voi tuntua hieman kohtuuttomalta toiminnalta, mutta toisaalta voi myös esittää skenaarion, jossa lähiseudun pedofiili ottaa kuvat ja houkuttelee niillä vaikkapa lähiseudun pikkutyttöjä mukaan omiin juttuihinsa ("Katsokaa nyt, tekin tunnette tämän tytön, ei tässä ole mitään vaarallista, hänkin on uskaltanut tulla leikkimään kanssani..."). Mitä sinä päättäisit?


Nyytisketjun keskustelijat olivat valtaosin sitä mieltä, ettei tällaisesta teosta pitäisi rankaista. Laista on vaikeahko saada selvää, eikä hallussapitokriminalisoinnin "oikeudettomasti"-sanalle löydy esitöistäkään mitään selkeää määritelmää. Ketjun lukemisella kyllä löytää argumentteja suuntaan ja toiseen.

Kysyin sittemmin asiasta OM:n lainsäädäntöneuvos Jukka Lindstedtiltä. Hänen käsityksensä oli se, että omien kuvien hallussapidosta ei voitaisi rankaista, ja lähtökohtaisesti myös näiden levitys olisi sallittua. Toisaalta jälkimmäisen osalta näkemykset perustuivat pitkälti juuri annettuun HE 34/2004:ään (rikoslain muutokset mm. ihmiskaupan säännöksiä koskien), ja Lindstedt kehottikin seuraamaan kyseisen HE:n matkaa eduskunnassa. Hän piti mahdollisena sitä, että joku asiantuntijoista pitäisi myös omien kuviensa levittäjän rankaisemista tarpeellisena.

Uutena yksityiskohtana ehdotus määrittelee lapsipornon "lapsen" selkeästi alle 18-vuotiaaksi, ja toisaalta luo 16-17-vuotiaiden osalle tätäkin asiaa sivuavan poikkeussäännöksen. Ohessa vielä olennaiset pykälät ehdotuksesta:

18 § Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen. Joka valmistaa, pitää kaupan tai vuokrattavana, vie maasta, tuo maahan tai Suomen kautta muuhun maahan taikka muuten levittää kuvia tai kuvatallenteita, joissa sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti esitetään
1) lasta,
2) väkivaltaa tai
3) eläimeen sekaantumista,
on tuomittava sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

Mitä 17 §:n 2 momentissa säädetään, koskee myös tässä pykälässä tarkoitettua kuvaa tai kuvatallennetta.

Lapsena pidetään kahdeksaatoista vuotta nuorempaa henkilöä sekä henkilöä, jonka ikää ei voida selvittää mutta jonka on perusteltua syytä olettaa olevan kahdeksaatoista vuotta nuorempi.

Mitä 1 momentissa säädetään sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan valmistamisesta, ei sovelleta, jos kuva esittää kuusitoista vuotta täyttänyttä henkilöä, jonka suostumuksella kuva on valmistettu hänen yksityistä käyttöään tai hänen määräämäänsä käyttöä varten, ja jos osapuolten iässä tai henkisessä ja ruumiillisessa kypsyydessä ei ole suurta eroa.

18 a § Törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen. Jos sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisessä
1) lapsi on erityisen nuori,
2) kuvassa esitetään myös vakavaa väkivaltaa tai lapsen kohtelua erityisen nöyryyttävästi,
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai
4) rikos on tehty osana 1 a §:n 4 momentissa tarkoitetun järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisestä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

... (18 b § poistettu)

19 § Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito.Joka oikeudettomasti pitää hallussaan valokuvaa, videonauhaa, elokuvaa tai muuta todellisuudenmukaista kuvatallennetta, jossa esitetään 18 §:n 4 momentissa tarkoitettua lasta sukupuoliyhteydessä tai siihen rinnastettavassa seksuaalisessa kanssakäymisessä taikka muulla sukupuolisiveellisyyttä ilmeisen loukkaavalla tavalla, on tuomittava sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta, jos kuva esittää kuusitoista vuotta täyttänyttä henkilöä, joka on antanut suostumuksensa kuvan pitämiseen hallussa, ja jos osapuolten iässä tai henkisessä ja ruumiillisessa kypsyydessä ei ole suurta eroa.


Jäämme siis odottamaan eduskunnan mankeloinnin lopputulosta ennen sen ihmeempiä johtopäätöksiä.

Posted by Jouni Heikniemi at 07.04.04 22:18
rikosoikeus