huhtikuu 10, 2004

Nuori työntekijä lain silmin

Minkä ikäisenä nuori saa ryhtyä kesätöihin? Mitä rajoituksia työnteolle on? Tässä keskeisimmät vastaukset lakiviitteineen:

 • Olennaisin nuoria koskeva laki on L nuorista työntekijöistä (998/1993, jatkossa NTL). Tähän viitataan mm. työsopimuslain (55/2001, TSL) 1:6 §:ssa.
 • Lähtökohta: "Työhön saadaan ottaa henkilö, joka on täyttänyt 15 vuotta ja joka on suorittanut oppivelvollisuutensa." (NTL 2.1 §)
 • 14-vuotias tai saman kalenterivuoden aikana 14 täyttävä voidaan palkata kevyeen työhön, joka ei haittaa hänen terveyttään, kehitystään tai koulunkäyntiään. (NTL 2.2 §)
 • Työsuojelupiirin työsuojelulautakunnan poikkeuslupajaosto voi antaa luvan nuoremman henkilön palkkaamiseen "tilapäisesti esiintyjänä tai avustajana taide- ja kulttuuriesityksissä sekä muissa vastaavanlaisissa tilaisuuksissa" (NTL 2.3 §)
 • 15 vuotta täyttänyt tekee, irtisanoo ja purkaa työsopimuksensa itse. Tätä nuorempien työsopimuksen tekee huoltaja tai nuori itse huoltajan luvalla. (NTL 3.1 §)
 • Huoltajalla on oikeus purkaa alle 18-vuotiaan työsopimus, jos purkaminen on tarpeellista "kasvatuksen, kehityksen tai terveyden takia" (NTL 3.2 §)

Työajan sääntely

 • Yli 15-vuotiaan säännöllisen työajan pituus määräytyy kuten aikuisillakin. Ylityötä saa teettää maksimissaan 80 tuntia kalenterivuodessa. (NTL 4.1, 5.1 §).
 • Alle 15-vuotiaan työaika saa kouluaikana olla enintään 12 t/vko, josta koulupäivänä enintään 2 t. Koulun vapaapäivänä tehdyn työpäivän enimmäismitta on 7 t, kuitenkin siten, että koulu- ja työpäivän yhteismitta ei saa ylittää 8 tuntia. Koulujen loma-aikoina työpäivän maksimipituus on 7 t, ja viikkotyömäärä 35 t. Ylityötä ei sallita. (NTL 4.2-3, 5.2 §)
 • Alle 18-vuotiaan työaika ei saa ylittää 9 tuntia vuorokaudessa eikä 48 tuntia viikossa. (NTL 6 §)
 • Yli 15-vuotiaan työaika on sijoitettava välille 6-22, viranomaisen hyväksymässä ammattikoulutustarkoituksessa välille 6-24. (NTL 7.1-2 §)
 • Alle 15-vuotiaan työaika on sijoitettava välille 8-20. Painavista työn järjestelyyn liittyvistä syistä johtuen työ voidaan aloittaa jo klo 6. (NTL 7.3 §)
 • Työnantajan kodissa tehtävän kotitaloustyön osalta työaika voidaan erityisen syyn vaatiessa ja työntekijän suostuessa jatkaa klo 23:een. Tämä sääntö koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. (NTL 7.4 §)
 • Vuorokaudessa on annettava keskeytymätön lepoaika, jonka pituus yli 15-vuotiailla on vähintään 12 tuntia, ja alle 15-vuotiailla vähintään 14 tuntia. Mikäli alle 18-vuotiaan työpäivä kestää vähintään 4,5 tuntia, on työn aikana annettava vähintään yksi ainakin 30 minuutin mittainen lepoaika, ellei työehtosopimuksella ole toisin sovittu. (NTL 8.1-3 §)
 • Alle 18-vuotiaan on saatava vähintään 38 tunnin mittainen keskeytyksetön viikottainen lepoaika. (NTL 8.4 §)

Muita säännöksiä

 • Asetus nuorten työntekijän suojelusta (508/1986) listaa kiellettyjä ja vaarallisia töitä, joita ei saa teettää nuorilla työntekijöille. Listassa mainitaan mm. tavallisimpia terveysriskejä sisältäviä töitä sekä tehtäviä, joiden psyykkinen kuormitus on liian suuri (kuolleiden käsittely, teurastustyö jne.). Säännöksiä on täsmennetty STM:n asetuksella (jota ei ole Finlexissä ajantasaistettuna - tarkista säädöskortista mahdolliset muutokset!).
 • Työntekijän iän ja oppivelvollisuuden tilan selvittäminen on erityisesti säädetty työnantajan velvollisuudeksi. (NTL 12 §)
 • Nuorelle työntekijälle on työsuhteen alussa tehtävä työnantajan kustannuksella terveystarkastus, mikäli kyse on muusta kuin aivan kevyestä työstä, joka kestää yli 3 kuukautta. (NTL 11 §)
Posted by Jouni Heikniemi at 10.04.04 10:35
työoikeus