toukokuu 10, 2004

Pitääkö kauppiaan antaa kuitti?

Kolmas kerta hyvin lyhyen ajan sisällä, kun kysymys kuitin antamisvelvollisuudesta nousee esiin. Lyhyestä virsi kaunis: Suomessa ei lähtökohtaisesti ole velvollisuutta antaa kuittia tehdystä kaupasta.

Monet kysyvät tämän kuullessaan perusteluita moiselle. Valitettavasti niitä on tyhjentävästi vaikea esittää, koska laki rakentuu pääosin siten, että velvollisuuksia ei ole, jollei niitä ole lailla luotu. Velvoittavan lainkohdan puutetta on huomattavan vaikea todistaa. Näin ollen paras saatavilla oleva referenssi lienee kuluttajaviraston kuittia koskeva verkkosivu, joka hyvin yksikäsitteisesti toteaa asian laidan.

Kuten kuluttajaviraston sivu mainitsee, kuluttajapalveluksissa on eräin edellytyksin ("Jollei palvelusta suoriteta kiinteään hintaan, toimeksisaajan on tilaajan pyynnöstä annettava tälle kirjallinen erittely, jonka perusteella voi arvioida suorituksen sisällön ja sen, miten palveluksen hinta määräytyy.", KSL 8:25.2) annettava kuittia vastaava erittely. Tätä säännöstä ei kuitenkaan mitenkään automaattisesti sovelleta KSL 8 luvun soveltamisalan ulkopuolella. Ko. luku koskee "palveluksia, ... joiden sisältönä on irtaimeen esineeseen, rakennukseen, muuhun rakennelmaan tai kiinteään omaisuuteen kohdistuva työ tai muu suoritus".

Kuitittomuuden problematiikasta vielä sen verran, että koska kuluttajansuojalaki on pakottavaa oikeutta, ei elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisessä suhteessa ole mahdollista asettaa kuittia esim. virheen korjaamisen edellytykseksi. Virhevastuu syntyy oikeustoimesta (kaupasta), eikä kuittiedellytykselle ole perustetta laissa. Normaalin virhevastuun ylittävä takuu on eri asia: se on vapaaehtoinen lisäsitoumus, ja sen toteuttamiselle voi asettaa myös kuitin säilyttämistä koskevan ehdon.

Virhevastuutapauksissakin kuluttajan on kyllä pystyttävä osoittamaan, että tuote on ostettu kyseisestä kaupasta. Tässä kuitenkin noudatetaan yleisiä todistusvelvollisuuteen liittyviä sääntöjä - sataprosenttista näyttöä tuskin juurikaan vaaditaan. Näyttökynnys luonnollisesti riippuu tavaran luonteesta.

Posted by Jouni Heikniemi at 10.05.04 21:05
kauppaoikeus