kesäkuu 12, 2004

Väkivaltapornon kriminalisoinnista

Haakanan Kari pohdiskeli taannoin väkivaltapornoa ja sen kriminalisoinnin perusteita. Ja tuli samalla heittäneeksi pallon tänne päin, joten jatketaan nyt hieman aiheesta.

Kysymys on siis siitä, millä kriteerein väkivaltaporno katsotaan rikolliseksi. Lähdetään liikkeelle säädöspohjasta, siis rikoslain 17 luvusta, tarkemmin sanottuna raa'an väkivaltakuvauksen sellaisenaan kieltävästä RL 17:17:aa:

17 § Väkivaltakuvauksen levittäminen. Joka pitää kaupan tai vuokrattavana tai levittää taikka siinä tarkoituksessa valmistaa tai tuo maahan elokuvia tai muita liikkuvia kuvia taikka sellaisia sisältäviä tallenteita, joissa esitetään raakaa väkivaltaa, on tuomittava väkivaltakuvauksen levittämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Pykälää täydentää 2 momentin poikkeussäännös, jonka mukaan mm. tarkastettuja kuvatallenteita levitettäessä säännöstä ei sovelleta (tietenkään). Lisäksi esitys voi olla sallittu, "jos väkivallan esittämistä on elokuvan tai tallenteen tiedonvälitystä palvelevan luonteen taikka ilmeisen taiteellisen arvon vuoksi pidettävä perusteltuna".

Tässähän kyse on väkivallasta sellaisenaan, eikä niinkään pornosta. Tämä pieni mutka on kuitenkin tarpeen asioiden taustan valaisemiseksi. Ääriväkivallan kriminalisoinnin taustalla vaikuttaa halu suojella kansalaisia yleisesti ottaen - tai kuten HE 6/1997 asian ilmaisee: "Väkivaltakuvausten levittämisellä katsotaan olevan erilaisia haitallisia vaikutuksia. Tällaisia ovat muun muassa kiihottuminen väkivaltaiseen käyttäytymiseen, siitä pidättävien estojen heikentyminen sekä ennen kaikkea väkivaltaisten käyttäytymistapojen omaksuminen ja oppiminen.", joskin sanottua pehmennetään myöhemmin tekstissä aika paljon.


Kun tarkasteluun otetaan sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämistä käsittelevä seuraava pykälä, havaitaan pitkälti samanlaisia elementtejä kuin edellä. Jo tässä vaiheessa mainitsen, että säädöksen olemassaoloa perustelee esitöiden ilmaisu "Erityisesti pyritään turvaamaan yksilöiden oikeus tavanomaisessa elinympäristössään välttyä omaehtoiseen valintaan perustumattomalta pornografian näkemiseltä." Mutta itse pykälä:

18 § Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen. Joka pitää kaupan tai vuokrattavana tai levittää taikka siinä tarkoituksessa valmistaa tai tuo maahan kuvia tai kuvatallenteita, joissa sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti esitetään lasta tai väkivaltaa taikka eläimeen sekaantumista, on tuomittava sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Mitä 17 §:n 2 momentissa säädetään, koskee myös tässä pykälässä tarkoitettua kuvaa tai kuvatallennetta.

Lapsipornoasiaa on vatvottu aiemmin, joten sivuutetaan se tässä yhteydessä. Tässähän kriminalisoitava aines luonnehditaan ilmaisulla "sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti esitetään [...] väkivaltaa".

Esitöiden mukaan sukupuolisiveellisyyttä loukkaava väkivalta voi olla vähäisempää kuin RL 17:17:ssa tarkoitettu raaka väkivalta. Hallituksen esitys ei tietenkään määrittele sukupuolisiveellisyyden loukkausta sen tarkemmin, mutta kuitenkin tarjoaa tämän: "Esimerkkinä väkivaltaisesta pornografiasta on kuvatallenne, jonka sisältämä esitys todellisuudessa toteutettuna täyttäisi [...] raiskauksen tunnusmerkit". Vastaavasti aiemman pykälän perusteluissa raa'aksi väkivallaksi oli luokiteltu lähinnä sadistinen kidutus, silvonta ja vastaavat. Huomionarvoinen on myös HE:n lausuma "Väkivaltaista pornografiaa voisi olla myös esitys, jossa kuvataan esimerkiksi kohteen riisumista ja häneen kohdistuvaa muuta kuin seksuaalista väkivaltaa. Edellytyksenä on tällöinkin, että väkivallan kuvaamisella on sukupuolisiveellisyyttä loukkaava yleissävy."

Menemättä edellä esiteltyyn vaikeahkoon määrittelykysymykseen sen enempää, simuloitu tai luvalla tehty väkivaltaporno on toinen hankala asia. HE:n mukaan "[K]uvaukselta edellytetään tiettyä realistisuutta; leikkimieliset tai selvästi osapuolten suostumusta ilmentävät kuvaukset jäävät säännöksen soveltamisen ulkopuolelle". Toisaalta lakivaliokunta toteaa HE:stä antamassaan lausunnossa kylmästi: "[S]ukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen ei edellytä, että kuvien tai kuvatallenteiden tulisi olla todellisuuspohjaisia. Säännöksen perustelut ovat tältä osin virheelliset." (LaVM 3/1998) Ilman mitään perusteluja ko. lausuman merkitys jää vähän epäselväksi, eikä myöskään ole aivan selvää, mihin kaikkin säännöksen perusteluiden kohtiin tuolla viitataan.

Lakivaliokuntakaan tuskin on tarkoittanut kantaansa täysin ehdottomaksi, eli täysin ilmeisellä tavalla epätodellinen väkivalta jäänee säännöksen soveltamisalan ulkopuolelle. Mutta kun kyse on katsojien ja yhteiskuntamoraalin (ei ensisijaisesti esiintyjien) suojaksi tehdystä kriminalisoinnista, on tietysti valiokunnan kanta sinänsä perusteltu. Olennaistahan on pykälän kannalta se, millainen vaikutus lopputuotteella on katsojiin - hyvin simuloitu voi olla yhtä traumatisoivaa kuin oikeakin kuvaus.


Lopuksi vielä Karin esittämiin kysymyksiin pikavastauksia niiltä osin, kun ei aiemmin tullut vastattua: Simuloitukin väkivaltaporno on rangaistavaa. Suostumuksetta tehdyn väkivaltamateriaalin osalta jaellaan rangaistuksia sekä pahoinpitelystä (tai raiskauksesta tms.; tekijöiden osalta) että RL 17:18:n mukaan (laittomien levittäjien osalta). Karin ja Villen alastonnyrkkeily tuskin tulee rangaistavaksi, koska aiemmin viitattu "sukupuolisiveellisyyttä loukkaava yleissävy" puuttunee. Paitsi jos se on "sadistista silpomista" tms., jolloin sovelletaan RL 17:17:aa.

Ja lopuksi: "Eli väkivallan ja pornon yhdistelmä on jotenkin vaarallisempaa ja kontrolloitavampaa kuin väkivalta erikseen ja porno erikseen?" Vaarallisuutta voi itse kukin miettiä, mutta pornon yhteydessä esiintyvän väkivallan kriminalisointikynnys todella on alempana kuin pelkän väkivallan osalta. Yksittäistapauksia arvioidessa pitää kuitenkin muistaa, että yksittäisen kuvatallenteen luovuttamista ei pidetä rangaistavana, vaan toiminnalta edellytetään jonkinlaista laajuutta tai jatkuvuutta.

Posted by Jouni Heikniemi at 12.06.04 08:35
rikosoikeus