Siviilipalvelusaloitteeni no. 1: luentoehdotus

Siviilipalvelusmiehet voivat tehdä aloitteita keskuksen toiminnan kehittämiseksi. Ensimmäisessä aloitteessani käsittelin yhteiskunnan rakenteisiin liittyvän opetuksen puutetta koulutusjakson ohjelmassa.

Aloitteen teksti

EHDOTUS LUENNOKSI: JOHDATUS YHTEISKUNTARAKENTEISIIN JA KULUTTAJUUTEEN

Näkemykseni mukaan koulutusjakson opetuksellinen sisältö keskittyy tällä hetkellä aatteelliseen sivistykseen. Tätä pidän sinänsä järkevänä, mutta mielestäni siviilipalveluksen kokonaisetuja ajaisi paremmin ratkaisu, jossa siviilipalvelusmiehille annettaisiin myös laaja-alaisempaa tiedollista taustaa yhteiskuntamme toiminnasta. Tämä edistäisi miesten mahdollisuutta osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja siten vaikuttaa siviilipalvelukseen kohdistuviin yleisiin asenteisiin.

Esitän, että keskus ottaisi opetusohjelmaansa nyky-Suomen yhteiskunnallisten rakenteita käsittelevän luennon. Samalla olisi hyvä käsitellä mm. EU:n vaikutusta Suomen itsemääräämisoikeuteen ja ulkopolitiikkaan - aiheet ovat lähellä myös nykyistä militarismin käsittelyä.

Koska en usko, että aihe järkevällä tarkkuudella käsiteltynä kiinnostaisi siviilipalvelusmiehiä kokonaisen luennon vertaa, esitän, että luento jaettaisiin kahtia, ja yhteiskunta-asiaan käytettäisiin vain toinen puolikas. Toinen puoli käsittelisi kuluttamista ja kuluttajan oikeuksia nyky-yhteiskunnassa. Tätä asiaa ei käsitellä riittävissä määrin muussa opetuksessa, vaikka se on markkinataloudessa selviämisen kannalta erittäin olennaista. Lisäksi sivarien kireässä taloudellisessa tilanteessa perustietämys omista oikeuksista korostuu.

Olen hahmotellut ehdotukseni luentojen tarkemmasta sisällöstä liitteeksi 1. Pyydän keskusta perehtymään ajatuksiini ja harkitsemaan tämän tyyppisen luentosisällön ottamista mukaan koulutusohjelmaan.

Liite: luentosuunnitelma

1. osa: Yhteiskuntarakenteet

Luennon tulisi käsitellä Suomen keskeisimmät viranomaiselimet, vallan kolmijako-oppi ja Euroopan Unionin perusteet.

2. osa: Kuluttajakasvatus

Luennon tulisi kyetä kattavalla tavalla esittelemään suomalaisen kulutuksen nykytilanne sekä antamaan käytännön ohjeistusta siitä, millaisia oikeuksia suomalaisella kuluttajalla on. Jos aikaa jää, myös kansainvälisen kaupan perusasioita voisi käydä läpi: EU avaa rajoja, ja mm. euroopanlaajuinen kuluttajansuoja on ajankohtainen asia monessakin mielessä.

Keskuksen vastaus

Yhteiskuntakasvatukseen liittyviä luentoja LKK:lla on kuulemma pilvin pimein, ja myös EU-asioita käsitellään. Jokaisen erän lukujärjestys on laatijansa (toimialavastaavan) näköinen, ja erälle 13/01 näitä ei vain sattunut ollenkaan. Kritisoin erämme lukujärjestyksen painottumista ideologiseen opetukseen, mutta en saanut kritiikilleni vastakaikua. Mitään konkreettistahan asian eteen ei tietysti ollutkaan enää siinä vaiheessa tehtävissä meidän erämme osalta.

Jouni Heikniemi
2.9.2001

Tämä dokumentti on osa
sivarisivustoani.