lokakuu 03, 2004

Koeaika työsuhteessa

Työsopimuksen alussa sovelletaan usein koeaikaa, joka tarkoittaa sellaista ajanjaksoa, jonka aikana sopimuskumppanit voivat tutustua toisiinsa ja työsuhteen toimivuuteen - ja tarvittaessa päättää sopimuksen välittömin vaikutuksin. Asiaa koskeva lainsäännös on työsopimuslain (55/2001, jäljempänä vain TSL) 1:4 §:

4 § Koeaika. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työnteon aloittamisesta alkavasta, enintään neljän kuukauden pituisesta koeajasta. Jos työnantaja järjestää työntekijälle erityisen työhön liittyvän koulutuksen, joka kestää yhdenjaksoisesti yli neljä kuukautta, koeaika saadaan sopia enintään kuuden kuukauden pituiseksi.

Kahdeksaa kuukautta lyhyemmässä määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa olla enintään puolet työsopimuksen kestosta.

Jos työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa on määräys koeajasta, työnantajan on ilmoitettava tämän määräyksen soveltamisesta työntekijälle työsopimusta solmittaessa.

Koeajan kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa. Työsopimusta ei saa kuitenkaan purkaa 2 luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitetuilla tai muutoinkaan koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. Työnantaja ei myöskään saa purkaa työsopimusta laiminlyötyään tämän pykälän 3 momentissa säädetyn ilmoitusvelvollisuutensa.

Seuraavassa käydään läpi koeaikasäännös ja sen tulkintaan liittyvät keskeisimmät yksityiskohdat.

Koeajasta sopiminen

Kuten yllä ilmenee, koeajasta voidaan sopia sekä toistaiseksi voimassa olevassa ("vakinaisessa") että määräaikaisessa työsuhteessa. Koeajan maksimipituus ilmenee edellä olevan lainkohdan 1 momentista. Momentissa tarkoitetulle "erityiselle koulutukselle" on asetettava verrattain korkeat vaatimukset - ainakaan tavanomaista työhön perehdyttämistä ei voida sellaisena pitää. Mikäli koeajan pituudesta ei ole sovittu, pituudeksi oletetaan sen enimmäisaika (ks. KKO 1990:52).

Koeajasta on sovittava nimenomaisesti. Sinänsä kirjallista muotoa ei koeaikaehdoltakaan vaadita, mutta korostuneen näyttövaatimuksen vuoksi näin luonnollisestikin on. Näyttötaakka mahdollisen koeaikaehdon olemassaolosta on sillä, joka siihen yrittää vedota - käytännössä yleensä työnantajalla.

Kuten TSL 1:4.3:ssa todetaan, myös työehtosopimuksessa oleva määräys voi johtaa koeaikaehdon soveltamiseen, mutta tällöinkin työnantajan on nimenomaisesti mainittava asiasta työntekijälle. Epäilevämmin on suhtauduttava yleissitovan työehtosopimuksen saatikka sitten yhteistoimintalain mukaan sovittujen työsääntöjen mahdollisen koeaikaehdon vaikutukseen.

Koeajasta voidaan sopia myös työtehtävästä toiseen siirryttäessä, mikäli toimenkuvan muutos on olennainen. Tällöin koeaikaan pohjautuva purkamismahdollisuus koskisi kuitenkin vain näitä uusia sopimusehtoja; koko työsopimuksen purkaminen ei tällaisen ehdon pohjalta ole mahdollista.

Oma kysymyksensä on se, voidaanko koeajasta sopia, jos osapuolet ovat olleet aiemminkin työsuhteessa. Työsopimuslain esitöissä on lähdetty siitä, että aiempiin tehtäviin nähden samoista tai samankaltaisista työtehtävistä sovittaessa uusi koeaikaehto ei olisi pätevä ainakaan jos edellisestä työsuhteesta ei ole kulunut kovin pitkää aikaa. Ks. myös KKO 1995:103, jossa ehtoa kuitenkin päädyttiin pitämään pätevänä uuden työn ollessa aiempaa työsuhdetta vaativampaa.


Sopimuksen purkaminen koeaikana

Koeaikana tapahtuvasta purkamisesta usein esitetään virheellisesti, että se saisi tapahtua ilman mitään perusteita. Kuten edellä siteeratun lainkohdan 4 momentti kuitenkin toteaa, perusteet eivät saa olla "koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisia". Esimerkiksi tapauksessa KKO 1993:42 työntekijän katsottiin purkaneen työsopimuksen epäasiallisella perusteella, kun purkamisen ainoana syynä oli paremman palkan saaminen toiselta työnantajalta.

Työnantajan suorittaman purkamisen on liityttävä työntekijän henkilöön tai hänen työsuoritukseensa. Oikeuskirjallisuudessa ja -käytännössä on todettu, että mikäli työntekijä esittää uskottavia perusteluita purkamisen syrjivyyden tai epäasiallisuuden puolesta, työnantajan velvollisuudeksi jää näyttää purkamisen syyn liittymisen koeajan tarkoitukseen (työntekijän työsuorituksen tason toteamiseen). Koeaika ei siis automaattisesti oikeuta kumpaakaan osapuolta tulkitsemaan lainmukaisia irtisanomisen syitä (ks. työsuhteen päättämisestä kertovaa juttuani) purkuperusteiksi.

Varsinaista purkamismenettelyä on käsitelty tarkemmin edellä viitatussa työsuhteen päättämistä yleisesti käsittelevässä kirjoituksessani.

Posted by Jouni Heikniemi at 03.10.04 14:42
työoikeus
Comments

Hei! Minut irtisanottiin työpaikasta koeajan perusteella ja aluksi hyväksyin päätöksen. Jälkeenpäin huomasin, että koeaika oli määräaikaisen työsopimuksen kestoon nähden liian pitkä (sopimus 3kk - koeaika 2kk). Irtisanominen tapahtui vasta, kun olin ollut työssä yli 1.5kk, joka olisi ollut lainmukaisen koeajan pituus.
Olen ollut yhteydessä moniin tahoihin mm. Ammattiliittoon, mutta tyydyttävää vastausta en ole saanut. Tietoja etsiessäni eksyin sivuillesi ja olisin kiitollinen mahdollisista lisätiedoista esim. kannattaako tapausta riitauttaa loppuun asti?

Posted by: Tommi at 16.08.05 12:58

Minut irtisanottiin myöskin. Solmin kolmen kuukauden määräaikaisen työsopimuksen, jossa koeaikaa oli 4kk (niin luki työsopimuksessa, eli koeaika oli aivan liian pitkä). Kuitenkin sain olla työssä vain 2kk, jolloin minulle kuun viimeisenä päivänä sanottiin, että tämä päättyy tähän, että huomenna ei enää töihin (irtisanottiin)... Ei minkäänlaista varoitusaikaa tai mitään syytä sanottu, että miksi. Muuta kuin: hakevat toisenlaista henkilöä... Ei mitään perusteluja että miksi.
Ihmettelen vain että saako näin tehdä? Koska tein samanlailla töitä siinä missä muutkin... Ja parille edeltäjälleni kävi samanlailla, 2kk ja sen jälkeen irtisanottiin. Ja haastattelussa puhuttiin että tahtovat nimen omaan vakituisen työntekijän... Jolloin minut hämättiin työsuhteeseen, että tervetuloa meille tyyliin... Ja haastattelusa sanottiin, että tytöt tuppaavat täältä aina lähteä "opiskelemaan". Ja totuus on kuitenkin...!!!! Ei ole minullekaan ikinä ennen tällai tapahtunut, mutta nyt näin kävi. Jotenkin tuntuu hieman oudolta... Joten olisi kiva saada asiaan selvyys. Koska harmittaa se että lähdin koko työpaikkaan jos tarkoituksena oli vain höynäyttää. Ja saada huonokuva työhistoriaan. Koska olen vasta nuori, on todella sääli että tämänlaisia työpaikkoja on muitakin kuin yks. Joten tässä olisi pohdittavaa kyllä.

Posted by: Sungirl at 02.01.06 17:59

Hei, minulle kävi ihan sama juttu mitä edellisessä tarinassa eli sopimuksenin purettiin ilman mitään syytä, vaikka koeaika ei ollut vielä päättynyt. Soitan MA työsuojelupiiriin ja kyselen asiasta.

Posted by: Työntekijä at 05.10.07 21:37

Minut erotettiin päiväkodista, koska aloin katsoa lapsia "sillä silmällä". En voi sille mitään, että näen lapsissa sen mitä muut "normaalit" ihmiset eivät näe. Olisitko kiltti ja vastaisit, mitä minun täytyy nyt tehdä? Haluan olla vielä lasten"hoitaja" grrr..

Posted by: Juhani at 07.11.07 14:21

Myös minut irtisanottiin kun neljän kuukauden koeaikaa oli jäljellä kolme päivää. Irtisanomista edeltävänä päivänä palaverissa todettiin, että ollaan edetty projektissa erinomaisesti. Kehuttiin jopa parin vuoden aikana parhaaksi jaksoksi. Kyseisessä palaverissa kuitenkin alettiin yht'äkkiä haukkumaan työtuloksia parin kuukauden takaa joka ihmetytti jokaista paitsi arvostelijaa. Arvosteluilla ei ollut mitään pohjaa tai vaikutusta työn tulokseen ja asiat oli hoidettu jo ajat sitten. Arvostelija oli työnantajan perhetuttu ja osa-aikainen työntekijä. Itse annoin asialliset kommentit tilanteessa. Tämän jälkeen seuraavana päivänä kutsuttiin keskustelemaan asiasta. Keskustelussa ei viitattu mitenkään työntuloksiin tai työhön yleensäkkään. Saman työpäivän jälkeen minut kutsuttiin paikalle ja sanottiin, että työsopimus on purettu koeaikaan vedoten. Mitään perusteluja ei esitetty, eikä minulla ollut ketään edustajaa tässä tilanteessa. Jätin irtisanomislomakkeen allekirjoittamatta jolloin työnantaja kutsui paikalle kaksi firman johtohenkilöä. Ihmetys oli suuri. Kyseessä oli IT-alan firma jossa vaihtuvuus oli kuuleman mukaan ollut valtava, 55% kolmessa vuodessa. Itse olessani neljän kuukauden aikana firmasta oli lähtenyt viisi henkilöä, toimitusjohtaja ja henkilöstövastaava mukaanlukien. Syitä en tiedä.

Erityisesti tässä asiassa ällöttää se, että alunperin minut palkattiin tekemään ohjelmistoja aivan toisella teknologialla. Tästä en edes purnannut vaan tein kaikki tehtävät asiallisesti.

IT-alalla rehottaa menttaliteetti jossa yrityksen
ongelmia varten palkataan "vaikituiseksi" henkilö joka työn valmistuessa irtisanotaan täysin tekaistuin syin. Ihmisille aiheutetaan tahallaan tilanne josta heidän on hankala nousta
taas työmaailmaan ainoastaan sen vuoksi että yritys on itse ollut pitkään omissa vellovissa ongelmissaan.

Posted by: Mike at 08.12.07 19:16

Minut irtisanottiin kun neljän kuukauden koeaikaa oli yksi päivä jäljellä. Irtisanomista edeltävänä päivänä soitettiin, että tule huomenna töihin, koska keikka on luvassa. Saman työpäivän alussa minut kutsuttiin toimistoon ja sanottiin, että työsopimus on purettu koeaikaa vedoten. Mitään muita perusteluja ei ollut kuin: "meillä ei ole tarvetta palkata sua, ota tavarasi ja luovuta työvaatteet välittömästi, koska koeaika loppuu tähän". Pienen shokin jälkeen pättin kysyä: "että mistä asiasta on kyse". Vastaukseksi sain: Oikeastaan meidän ei tarvitse kertoa sulle!!!. Onko mun entinen työnantaja syyllistynyt rikkomukseen ja onko mulla oikeus saada selville, että onko HÄN syyllistynyt 2 luvun 2 §:n 1 momenttiin KYSYMÄLLÄ HÄNELTÄ ETTÄ: VOISITTEKO kertoa mulle,että oletko syyllistynyt rikkomalla 2 luvun 2 §:n 1 momentin???

Posted by: KB at 03.03.08 01:53