RL 2:16§ - säännöksen muoto ennen 31.12.2001

Rikoslain 2 luvun 16 § kumottiin konfiskaatiosäännösten uudistuspaketilla (26.10.2001/875). Valtaosa sääntelystä siirrettiin 10 lukuun. Tässä dokumentissa on RL 2:16 siinä muodossa, jossa se oli voimassa ennen uudistusta (31.12.2001 asti).

2 luku: Rangaistuksista

16 § (13.5.1932/143) Rikoksen joko tekijälleen tai sille, jonka puolesta tahi hyväksi hän on toiminut, tuottama taloudellinen hyöty on oikeuden vapaan harkintansa mukaan arvioitava ja tuomittava menetetyksi, katsomatta siihen, onko syytettä sitä vastaan tehty, jonka puolesta rikoksentekijä on toiminut.

Jos rikos on tavanomainen tai ammattimainen, arvioitakoon menetetyksi tuomittava määrä koko rikollisen toiminnan laajuutta silmälläpitäen.

Kun rikos on tapahtunut, voidaan tekijälle tai sille, jonka puolesta tai hyväksi hän on toiminut, kuuluva esine tai muu omaisuus, jota on käytetty rikoksen tekemiseen taikka joka on yksinomaan tai pääasiallisesti rikoksen tekemistä varten valmistettu tai hankittu, tuomita menetetyksi, vaikkei sellaista seuraamusta laissa olekaan rikoksesta erityisesti säädetty.

Menetetyksi tuomittu määrä ja esineen tai omaisuuden arvo, jonka oikeus on tuominnut menetetyksi julistamatta esinettä tai omaisuutta hävitettäväksi, menee valtiolle. Kuitenkin on vahingonkorvaus, jota ei saada rikoksentekijältä, otettava esineen tai omaisuuden arvosta. Kanne siitä on nostettava yhden vuoden kuluessa päivästä, jona tuomio, millä tavara julistettiin menetetyksi, sai lainvoiman. Kun esine tai omaisuus on 3 momentin nojalla tuomittu menetetyksi, saa niin ikään se, joka vilpittömässä mielessä on saamisen vakuudeksi saanut kiinnityksen taikka pantti- tai pidätysoikeuden esineeseen tai omaisuuteen, maksun sen arvosta, olkoonpa saaminen erääntynyt tai ei; hänen on kuitenkin nostettava siitä kanne mainitun ajan kuluessa uhalla, että kiinnitys taikka pantti- tai pidätysoikeus muuten raukeaa. (31.5.1974/413)

Siitä, milloin menetetyksi tuomittu esine tai omaisuus sellaisenaan voidaan pidättää valtiolle, samalla kun valtio vastaa 4 momentissa mainitusta korvauksesta tai saamisesta, säädetään erikseen.

Jouni Heikniemi
4.12.2001

Tämä dokumentti kuuluu sivujeni osioon
Rikoslaki webissä.