Suomen rikoslain 35 luku

Tämä sivu on osa rikoslaki webissä -dokumenttikokoelmaani.

Tätä rikoslain kopiota ei enää ylläpidetä. Lue asiaa koskeva huomautus ja jatko-ohjeet etusivulta.

35 luku: Vahingonteosta

Luku on uudistettu lailla (24.8.1990/769).

1 § (24.8.1990/769) Vahingonteko. Joka oikeudettomasti hävittää tai vahingoittaa toisen omaisuutta, on tuomittava vahingonteosta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Vahingonteosta tuomitaan myös se, joka toista vahingoittaakseen oikeudettomasti hävittää, turmelee, kätkee tai salaa tietovälineelle tallennetun tiedon tai muun tallennuksen.

2 § (24.8.1990/769) Törkeä vahingonteko. Jos vahingonteolla aiheutetaan

  1. erittäin suurta taloudellista vahinkoa,
  2. rikoksen uhrille tämän olot huomioon ottaen erityisen tuntuvaa vahinkoa taikka
  3. historiallisesti tai sivistyksellisesti erityisen arvokkaalle omaisuudelle huomattavaa vahinkoa

ja vahingonteko on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä vahingonteosta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

Yrityksen rangaistavuus (2 mom.) on lisätty lailla 17/2003, joka on voimassa 1.2.2003 lukien.

3 § (24.8.1990/769) Lievä vahingonteko. Jos vahingonteko, huomioon ottaen vahingon vähäisyys tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikoksentekijä on tuomittava lievästä vahingonteosta sakkoon.

4 § (24.8.1990/769) Yhteinen omaisuus. Tämän luvun säännöksiä sovelletaan myös, kun teko kohdistuu yhteiseen omaisuuteen, johon tekijällä on osuus.

5 § (24.8.1990/769) Rajoitussäännös. Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta, milloin teosta on muualla laissa säädetty yhtä ankara tai ankarampi rangaistus.

6 § (24.8.1990/769) Syyteoikeus. Jos 1 tai 3 §:ssä tarkoitetun rikoksen kohteena on ollut ainoastaan yksityinen omaisuus, virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi.

7 § (24.8.1990/769) Toimenpiteistä luopuminen. Vahingonteosta ja lievästä vahingonteosta voidaan jättää ilmoitus tekemättä, syyte ajamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos rikoksen tekijä on korvannut vahingon ja vahingonkorvaus harkitaan riittäväksi seuraamukseksi.

Jouni Heikniemi
15.3.2003

Tämä dokumentti kuuluu sivujeni osioon
Rikoslaki webissä.