Suomen rikoslain 44 luku

Tällä sivulla on rikoslain 44 luku sellaisena kuin se oli ennen lailla 400/2002 tehtyä terveyttä koskevien rikosten uudistusta. Uudistus tuli voimaan 1.9.2002. Ks. myös nykyistä 44 lukua.

44 luku: Hengen, terveyden tahi omaisuuden suojelemiseksi annettujen määräysten rikkomisesta

1 § (16.4.1919/44) Joka jättää ladatun ampuma-aseen taikka räjähdysainetta, myrkkyä tahi muuta hengenvaarallista ainetta sellaiseen paikkaan, että lapsi tahi muu ihminen ymmärtämättömyydestä saattaa sillä vahinkoa tehdä, taikka muuten varomattomasti pitelee sellaista asetta tahi ainetta, rangaistakoon sakolla.

2 §

Pykälä on kumottu lailla 14.7.1969/491.

3 §

Pykälä on kumottu lailla kuolemansyyn selvittämisestä (459/1973).

4 § (16.4.1919/44) Joka ilman laillista oikeutta valmistaa, pitää kaupan tahi muulla tavoin toiselle jättää myrkkyä tahi muuta sellaista hengenvaarallista ainetta, rangaistakoon [enintään viidensadan markan] sakolla taikka vankeudella korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi.

Joka ilman laillista oikeutta valmistaa tahi pitää varastossa tahi kaupan ruutia tahi muuta räjähdysainetta, rangaistakoon sakolla tahi enintään yhden vuoden vankeudella.

Pykälästä on lailla 26.10.2001/875 kumottu 3 momentti, joka kuului: "Luvattomasti valmistettu tai kaupan tai varastossa pidetty aine menetettäköön." Vastaava sääntely löytyy nykyisin rikoslain 10 luvusta. Muutos on voimassa 1.1.2002 lukien.

5 § Joka pitää kaupan tahi myy ruokatavaraa tahi juomaa, joka pilaantumisen tähden tahi muuten hänen tietensä on terveydelle vahingollista, vetäköön sakkoa [enintään viisisataa markkaa].

Pykälästä on lailla 26.10.2001/875 kumottu 2 momentti, joka kuului: "Kaupan pidetty tavara menetettäköön." Vastaava sääntely löytyy nykyisin rikoslain 10 luvusta. Muutos on voimassa 1.1.2002 lukien.

6 § Jos joku rikkoo ohjeen, joka ihmisissä liikkuvan kulkutaudin estämiseksi tahi ehkäisemiseksi on annettu; rangaistakoon [enintään viidensadan markan] sakolla.

Joka rikkoo ohjeen, joka kotoeläimissä liikkuvan kulkutaudin estämiseksi tahi ehkäisemiseksi on annettu, vetäköön sakkoa [enintään kaksisataa markkaa].

7 § Jos jollakulla on omanaan tahi vartioitavana kotoeläin tahi kesytön eläin, joka hänen tietensä on ihmisille vaarallinen, ja jos hän ei pidä sitä suljetussa paikassa tahi tarkasti kytkettynä; vetäköön sakkoa [enintään kaksisataa markkaa], ja eläin tapettakoon, jos siihen on aihetta.

8 § Joka ilman pakkoa usuttaa koiraa ihmisten, taikka juhdan tahi muun kotoeläimen päälle, vetäköön sakkoa [enintään sata markkaa].

Sama olkoon laki, jos koiran omistaja tahi hoitaja ei pidätä tahi koeta pidättää koiraa ihmisiä tahi kotoeläimiä hätyyttämästä.

9 §

Pykälä on kumottu lailla 30.4.1999/545.

10 § Joka johtaa tahi toimittaa rakennustyötä, kaivon-, sillan- tahi tientekoa, taikka muuta senkaltaista eikä ryhdy tarpeellisiin varokeinoihin estääksensä vaaran ihmisiltä, taikka rakentaa niin, että siitä sellainen vaara syntyy, rangaistakoon sakolla taikka vankeudella korkeintaan neljäksi kuukaudeksi.

11 § Joka sellaiseen paikkaan, missä ihmisiä tavallisesti liikkuu, taikka sen ääreen jättää kellarin, kaivon, kuopan, avannon tai muun sellaisen aukon tahi jyrkänteen peittämättä, aitaamatta, taikka vaarinpitoa tahi tarpeenmukaista merkkiä vaille, niin että siitä syntyy muille vaara, vetäköön sakkoa [enintään sata markkaa].

12 § Jos yleisellä tiellä tahi kadulla olevaan siltaan tahi rumpuun, taikka tien varrella olevaan käsipuuhun ilmestyy sellainen vika, joka on kulkeville vaaraksi, ja jos vikaa ei heti korjata; taikka jos sellaista vikaa yleisellä tiellä olevasta lossista tahi lautasillasta ei heti paranneta; taikka jos talvitietä ei johdeta avannon tai railon ohitse tahi siltaa panna sen ylitse; vetäköön se, jonka tulee pitää tie kunnossa, sakkoa [enintään sata markkaa].

Jos yleisen lossin tahi lauttasillan kulku lakkautetaan; vetäköön se, joka on velvollinen sitä pitämään, sakkoa [enintään viisisataa markkaa].

13 § Joka yleiselle tielle, kadulle tahi torille taikka sen ääreen viskaa, kaataa, ripustaa tahi pystyttää jotakin, josta toinen taikka toisen rakennus tahi aitaus saattaa vahingoittua tahi ryvettyä, vetäköön sakkoa [enintään sata markkaa].

14 § (21.4.1995/578) Joka huomattavasti haittaa yleisen ilma-, raide- tai vesiliikenteen kulkua, on tuomittava liikenteen häirinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Tieliikenteen ja raitiovaunuliikenteen häirinnästä säädetään tieliikennelaissa (267/81).

15 § Joka avaa toisen veräjän tahi hilan, eikä sitä jälleen sulje, vetäköön sakkoa, jos asianomistaja rikoksesta syyttää tahi sen syytteeseen ilmoittaa, [enintään kaksikymmentä markkaa].

16-17 §

Pykälät on kumottu lailla 27.2.1970/150.

18 § Jos seppä avaa lukon, taikka tekee siihen avaimen, ilman sen lupaa, jolla on oikeus se lukko avata, taikka jos hän uskoo tiirikan tahi väärän avaimen sille, jota hänellä on syytä epäillä; vetäköön sakkoa [enintään kaksisataa markkaa].

Jos hän pitää tiirikan tahi väärän avaimen huonossa tallessa, niin että toinen voi sen käsiinsä saada; vetäköön sakkoa [enintään sata markkaa].

19 § Irtolainen, jolta tavataan tiirikka tahi väärä avain, rangaistakoon [enintään kahdensadan markan] sakolla.

Sama olkoon laki, jos [palkollisella], ilman isäntänsä lupaa, on tiirikka, väärä avain, vara-avain tahi pääavain isännän huostassa olevaan lukkoon.

20 § Jos joku kaupungissa, kauppalassa, kylässä tahi talossa huolimattomasti pitelee tulta tahi herkästi syttyvää ainetta, niinkuin jos hän itse vie tahi sallii toisen viedä ulos palavan kynttilän ilman lyhtyä, taikka muuta tulta ulkohuoneeseen tahi ullakkoon, taikka huoneeseen, missä tulenarkoja esineitä säilytetään, taikka tekee tulen uuniin tahi liedelle ja jättää sen hoitamatta, taikka polttaa tupakkaa riihessä, rehuhuoneessa tahi muussa sellaisessa paikassa, taikka tekee tahi antaa tehdä tulen tulisijalle, jonka hän tietää tulenvaaralliseksi; vetäköön sakkoa [enintään viisikymmentä markkaa].

Jos joku huolimattomasti pitelee tulta aluksessa, jossa on väkeä, taikka joka on satamassa; olkoon sama laki.

21 § Joka luvattomasti ampuu laukauksen tahi polttaa leikkitulitusta asumuksen tahi tulenarkain esineiden läheisyydessä, vetäköön sakkoa [enintään sata markkaa].

22 § (22.6.1933/203) Joka sytyttää valkean metsään tai kedolle tahi näiden läheisimpään ympäristöön eikä sitä tarkoin sammuta, taikka sinne sytyttää valkean kovan tuulen tai kuivuuden vallitessa ja pakottavan tarpeen sitä vaatimatta, taikka ilman lupaa tai pakottavaa tarvetta tekee valkean toisen omistamalle tai hallitsemalle maalle, taikka muutoin käsittelee tulta tai hehkuvaa esinettä sillä tavalla tai sellaisissa olosuhteissa, että siitä voi syttyä metsäpalo, rangaistakoon [enintään viidelläkymmenellä päivä]sakolla.

Sama olkoon laki, jos joku kaskeaa tai kydettää maalla, missä hänellä ei ole oikeutta sitä tehdä, taikka sytyttää kasken tai kydön säädettyjä varokeinoja noudattamatta tai huolimattomasti hoitaa siihen sytytettyä tulta.

23 § (22.6.1933/203) Joka havaitsee tai muutoin saa tietoonsa kulon, josta paloviranomaisilla ei hänen tietensä ole tietoa, ja jättää itse tai toisen välityksellä ilmoittamatta siitä paloviranomaisille, taikka ei heti riennä läheiselle kulolle käskyä siihen odottamatta, rangaistakoon [enintään kahdellakymmenelläviidellä päivä]sakolla.

Joka laittomasti jättää kuljettamatta arpakapulan tai toimittamatta muun hänen levitettäväkseen tai perille saatettavakseen annetun käskyn väen kokoamisesta metsäpalon sammuttamiseen, taikka laittomasti, ilman pätevää syytä, jättää noudattamatta hänelle saatetun kutsun lähteä sammutustyöhön, vaikka on sammutusvelvollinen, tahi ei tottele sammutusta johtavan henkilön määräyksiä taikka ilman pätevää syytä luopuu sammutuksesta, ennenkuin lupa on annettu, rangaistakoon [enintään viidelläkymmenellä päivä]sakolla.

Sama olkoon laki, jos joku laittomasti jättää kuljettamatta arpakapulan, joka muussa luvallisessa asiassa on liikkeelle pantu.

24 §

Pykälä on kumottu lailla 21.4.1995/578.

25 §

Pykälä on kumottu lailla 14.4.1965/221.

26-27 §

Pykälät on kumottu lailla 24.8.1990/769.

Jouni Heikniemi
1.9.2002

Tämä dokumentti kuuluu sivujeni osioon
Rikoslaki webissä.