Suomen rikoslain 49 luku

Tämä sivu on osa rikoslaki webissä -dokumenttikokoelmaani.

Tätä rikoslain kopiota ei enää ylläpidetä. Lue asiaa koskeva huomautus ja jatko-ohjeet etusivulta.

49 luku: Eräiden aineettomien oikeuksien loukkaamisesta

Luku on uudistettu lailla (21.4.1995/578).

1 § (21.8.1995/1010) Tekijänoikeusrikos. Joka ansiotarkoituksessa tekijänoikeuslain (404/61) säännösten vastaisesti ja siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle, loukkaa toisen oikeutta

 1. kirjalliseen tai taiteelliseen teokseen,
 2. kirjallisen tai taiteellisen teoksen esitykseen,
 3. äänilevyyn tai muuhun laitteeseen, jolle on tallennettu ääntä,
 4. filmiin tai muuhun laitteeseen, jolle on tallennettu liikkuvaa kuvaa,
 5. radio- tai televisiolähetykseen,
 6. luetteloon, taulukkoon, ohjelmaan tai muuhun sellaiseen tekijänoikeuslaissa tarkoitettuun työhön, jossa on yhdisteltynä suuri määrä tietoja, tai tietokantaan, jonka sisällön kerääminen, varmistaminen tai esittäminen on edellyttänyt huomattavaa panostusta, taikka (3.4.1998/251)
 7. valokuvaan,

on tuomittava tekijänoikeusrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Tekijänoikeusrikoksesta tuomitaan myös se, joka ansiotarkoituksessa ja siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle, tuo maahan yleisölle levitettäväksi ulkomailla valmistetun tai jäljennetyn 1 momentissa tarkoitetun teoksen tai valokuvan kappaleen taikka äänilevyn, filmin tai muun laitteen, jolle on tallennettu ääntä tai liikkuvaa kuvaa, taikka luettelon, taulukon, ohjelman tai muun sellaisen työn, jossa on yhdisteltynä suuri määrä tietoja, taikka tietokannan, jonka sisällön kerääminen, varmistaminen tai esittäminen on edellyttänyt huomattavaa panostusta, ja jonka hän tietää valmistetuksi tai jäljennetyksi sellaisissa olosuhteissa, että valmistaminen tai jäljentäminen Suomessa tehtynä olisi ollut rangaistavaa 1 momentin tai tekijänoikeuslain 56 a §:n mukaan. (3.4.1998/251)

2 § (21.4.1995/578) Teollisoikeusrikos. Joka tavaramerkkilain (7/64), patenttilain (550/67), mallioikeuslain (221/71), yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain (32/91), hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain (800/91) tai kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain (789/92) säännösten vastaisesti ja siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa taloudellista vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle, loukkaa,

 1. oikeutta tavaran tunnusmerkkiin,
 2. patentin tuottamaa yksinoikeutta,
 3. mallioikeutta,
 4. oikeutta piirimalliin,
 5. hyödyllisyysmallioikeutta tai
 6. kasvinjalostajanoikeutta,

on tuomittava teollisoikeusrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

3 § (21.4.1995/578) Syyteoikeus. Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä tässä luvussa tarkoitetusta rikoksesta, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.

Jouni Heikniemi
15.7.2001

Tämä dokumentti kuuluu sivujeni osioon
Rikoslaki webissä.