RL 16:20 - säännöksen muoto ennen 1.10.2002

Rikoslain 16 luvun 20 § (määritelmät) kumottiin rikoslain virkarikos- ja lahjontasäännösten uudistuksen yhteydessä. Tässä dokumentissa ovat 20 §:n määritelmät sellaisena, kuin ne olivat voimassa 30.9.2002 asti.

16 luku: Rikoksista viranomaisia vastaan

20 § (13.11.1998/815) Määritelmät. Euroopan yhteisöjen palveluksessa olevalla tarkoitetaan henkilöä, joka on pysyvässä tai tilapäisessä palvelussuhteessa Euroopan parlamentissa, Euroopan unionin neuvostossa, Euroopan yhteisöjen komissiossa, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa, tilintarkastustuomioistuimessa, alueiden komiteassa, talous- ja sosiaalikomiteassa, Euroopan oikeusasiamiehen palveluksessa, Euroopan investointipankissa, Euroopan keskuspankissa tai Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten nojalla perustetussa muussa elimessä taikka toimeksiannon perusteella hoitaa jonkin Euroopan yhteisöjen toimielimen tai Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten nojalla perustetun muun elimen antamaa tehtävää.

Euroopan unionin toisen jäsenvaltion virkamiehellä tarkoitetaan henkilöä, joka on kyseisen valtion lainsäädännössä tarkoitettu rikosoikeudellisessa vastuussa oleva virkamies tai viranomainen.

Ulkomaisella virkamiehellä tarkoitetaan henkilöä, joka vieraassa valtiossa on nimitetty tai valittu lainsäädännölliseen, hallinnolliseen tai oikeudelliseen virkaan tai tehtävään tai joka muuten hoitaa julkista tehtävää vieraan valtion puolesta taikka joka on julkisen kansainvälisen järjestön toimihenkilö tai edustaja.

Schengenin yleissopimuksessa tarkoitetulla vieraan valtion virkamiehellä tarkoitetaan Schengenin säännöstöä soveltavan valtion virkamiestä, joka toimii Schengenin yleissopimuksen 40 ja 41 artiklassa tarkoitetussa tarkkailu- tai takaa-ajotehtävässä Suomen alueella. (16.3.2001/234)

Jouni Heikniemi
6.10.2002

Tämä dokumentti kuuluu sivujeni osioon
Rikoslaki webissä.