Suomen rikoslain 46 luku

Tämä sivu on osa rikoslaki webissä -dokumenttikokoelmaani.

Tätä rikoslain kopiota ei enää ylläpidetä. Lue asiaa koskeva huomautus ja jatko-ohjeet etusivulta.

46 luku: Säännöstelyrikoksista ja salakuljetuksesta

Luku on uudistettu lailla (24.8.1990/769).

1 § (24.7.1997/706) Säännöstelyrikos. Joka rikkoo tai yrittää rikkoa

 1. eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetussa laissa, (24.7.1997/706)
 2. [maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta annetussa laissa (157/74)],
 3. valuuttalaissa (954/85),
 4. [eräistä Etelä-Afrikkaan kohdistuvista toimenpiteistä annetussa laissa (1104/85)],
 5. hintasulusta annetussa laissa (717/88),
 6. valmiuslaissa (1080/91),
 7. kansainvälisestä energiaohjelmasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimusten soveltamisesta annetussa laissa (1682/91),
 8. ulkomaankaupan hallinnosta sekä tarkkailu- ja suojatoimenpiteistä eräissä tapauksissa annetussa laissa (1521/94), (26.7.1996/563)
 9. Euroopan yhteisöjen antamissa tuontia ja vientiä koskevissa asetuksissa, (24.7.1997/706)
 10. kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetussa laissa (562/1996) tai (24.7.1997/706)
 11. Euroopan unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaan kuuluvissa pääomien liikkuvuutta, maksuja tai muita taloudellisten suhteiden keskeyttämistä tai vähentämistä koskevissa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 60, 301 tai 308 artiklan nojalla annetuissa asetuksissa (16.5.2002/365)

säädettyä tai mainittujen säädösten nojalla annettua säännöstelymääräystä, on tuomittava säännöstelyrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

11. alakohtaan lisättiin maininta 308 artiklasta lailla 16.5.2002/365. Sen tarkoituksena oli laajentaa säännöstelyrikosten piiri koskemaan myös 308. artiklan nojalla annettuja yksittäiseen henkilöön tai järjestöön kohdistuvia rajoituksia. Kyse on tietenkin syyskuun 11. päivän 2001 tapahtumiin liittyvistä terrorismintorjuntareaktioista. Muutos on voimassa 22.5.2002 lukien.

2 § (24.8.1990/769) Törkeä säännöstelyrikos. Jos säännöstelyrikoksessa

 1. tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä,
 2. rikos on omiaan jollakin alueella tai koko maassa aiheuttamaan huomattavaa vaaraa väestön toimeentulolle, yhteiskunnan taloudelliselle toiminnalle tai maan taloudelliselle puolustusvalmiudelle tai
 3. rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti

ja säännöstelyrikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä säännöstelyrikoksesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

3 § (24.8.1990/769) Lievä säännöstelyrikos. Jos säännöstelyrikos, huomioon ottaen tavoitellun hyödyn määrä tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikoksentekijä on tuomittava lievästä säännöstelyrikoksesta sakkoon.

4 § (24.8.1990/769) Salakuljetus. Joka ilman asianmukaista lupaa taikka muuten tuontia tai vientiä koskevien säännösten tai määräysten vastaisesti tuo tai yrittää tuoda maahan taikka vie tai yrittää viedä maasta tavaraa, jonka tuonti tai vienti on kielletty tai edellyttää viranomaisen lupaa tai tarkastusta, on tuomittava salakuljetuksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Salakuljetuksesta tuomitaan myös se, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain (1192/1996) tai sen nojalla annettujen säännösten tai yleisten tai yksittäistapausta koskevien määräysten vastaisesti tuo tai tahallaan yrittää tuoda maahan taikka kuljettaa, käsittelee tai säilyttää eläimiä tai tavaroita taikka laiminlyö velvollisuutensa tarkastuttaa eläimet tai tavarat.

Salakuljetuksena ei kuitenkaan pidetä 1-3 §:ssä tarkoitetun tuontia tai vientiä koskevan säännöksen tai määräyksen rikkomista.

Pykälän 2. momentti on lisätty lailla 400/2002. Nykyinen 3. momentti on ennen muutosta ollut 2. momenttina. Muutos on voimassa 1.9.2002 lukien.

5 § (24.8.1990/769) Lievä salakuljetus. Jos salakuljetus, huomioon ottaen tavaran arvo tai määrä tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikoksentekijä on tuomittava lievästä salakuljetuksesta sakkoon.

6 § (14.10.1999/951) Laiton tuontitavaraan ryhtyminen. Joka kätkee, hankkii, ottaa huostaansa tai välittää sellaista omaisuutta, johon nähden sitä maahan tuotaessa on tehty 1-5 §:ssä tai 29 luvun 1-3 §:ssä tarkoitettu rikos, taikka muulla tavoin ryhtyy sellaiseen omaisuuteen, vaikka hän tietää, että omaisuus on tällä tavalla maahan tuotu, on tuomittava laittomasta tuontitavaraan ryhtymisestä sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi kuudeksi kuukaudeksi.

6a § (14.10.1999/951) Lievä laiton tuontitavaraan ryhtyminen. Jos laiton tuontitavaraan ryhtyminen, huomioon ottaen omaisuuden arvo tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikoksentekijä on tuomittava lievästä laittomasta tuontitavaraan ryhtymisestä sakkoon.

7 § (24.8.1990/769) Rajoitussäännös. Tämän luvun 1-5 §:ssä tarkoitettuna rikoksena ei pidetä vähäistä ilmoittamis- tai tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntiä eikä muuta vähäistä menettelytapamääräyksen rikkomista.

Tämän luvun 6 ja 6 a §:ssä tarkoitetusta rikoksesta ei tuomita henkilöä, joka on osallinen tavaraa maahan tuotaessa tehtyyn rikokseen. (14.10.1999/951)

Tämän luvun 6 ja 6 a §:ää ei sovelleta rikoksentekijän kanssa yhteistaloudessa asuvaan henkilöön, joka ainoastaan käyttää tai kuluttaa rikoksentekijän yhteistalouden tavanomaisiin tarpeisiin hankkimaa omaisuutta. (14.10.1999/951)

8 - 13 §

(pykälät on kumottu lailla 26.10.2001/875)

Pykälien vanha muotoilu käsitteli luvussa määritellyistä rikoksista tuomittavia menettämisseuraamuksia. Aihetta koskevat säännökset löytyvät nykyisin yleisemmällä tasolla rikoslain 10 luvusta (voimassa 1.1.2002 alkaen).

14 § (21.4.1995/743) Oikeushenkilön rangaistusvastuu. Säännöstelyrikokseen, törkeään säännöstelyrikokseen ja salakuljetukseen sovelletaan, mitä oikeushenkilön rangaistusvastuusta säädetään.

Jouni Heikniemi
1.9.2002

Tämä dokumentti kuuluu sivujeni osioon
Rikoslaki webissä.