Suomen rikoslain 5 luku

Tämä sivu on osa rikoslaki webissä -dokumenttikokoelmaani.

Tätä rikoslain kopiota ei enää ylläpidetä. Lue asiaa koskeva huomautus ja jatko-ohjeet etusivulta.

5 luku: Osallisuudesta

1 § Jos kaksi tahi useammat ovat yhdessä tehneet rikoksen; rangaistakoon itsekukin rikoksen tekijänä.

Ks. dokumenttini rikoskumppanuudesta.

2 § Joka käskee, palkkaa, kiusaa tahi muuten tahallansa taivuttaa tai viettelee toista rikokseen, tuomittakoon, joko rikos tulee täytetyksi, taikka vaan jää rangaistavaan yritykseen, yllytyksestä ikäänkuin hän itse olisi ollut tekijä.

Ks. dokumenttini yllytyksestä.

3 § Joka, toisen rikosta tehdessä taikka sitä ennen, tahallansa on neuvolla, toimella tahi kehotuksella tekoa edistänyt, on avunannosta rikokseen, jos se saatettiin täytäntöön, taikka, yrityksen ja täytetyn rikoksen saman rangaistuksen alaisina ollessa, jäi yritykseen, tuomittava sen lainpaikan mukaan, jota olisi pitänyt käyttää, jos hän olisi ollut rikoksen tekijä, mutta yleistä lajia oleva rangaistus kuitenkin sillä tavalla vähennettävä, kuin 3 luvun 2 §:n mukaan vähennetään siltä, joka on täyttänyt viisitoista, vaan ei kahdeksaatoista vuotta. Jos rikos jäi sellaiseen yritykseen, joka on 4 luvun 1 §:n mukaan rangaistava; tuomittakoon auttajalle korkeintaan puoli siitä rangaistuksesta, joka hänelle olisi voitu tuomita, jos tekijä olisi rikoksen täyttänyt.

Mitä viraltapanosta [ja erottamisesta viran toimituksesta] sekä muistakin lain mukaan tekijälle tulevista rikoksen seuraamuksista on säädetty, käytettäköön myös auttajaa rangaistaessa. (10.1.1969/2)

Yllytys rangaistavaan avunantoon on avunantona rangaistava.

Ks. artikkelini avunannosta.

Pykälän 4 momentti on kumottu lailla 400/2002. Aiemmin se kuului "Mitä tässä §:ssä on avunannosta säädetty, älköön käytettäkö [41,] 42, 43 ja 44 luvussa mainittuja ja niihin verrattavia rikoksia rangaistaessa.". Muutos on voimassa 1.9.2002 lukien.

4 § Kun jonkun erityinen olosuhde poistaa jonkin teon rangaistavaisuuden taikka sitä vähentää tahi enentää; koskekoon se ainoastaan sitä tekijää, yllyttäjää tahi auttajaa, joka on mainitussa suhteessa.

5 § Mitä tässä edellä on sanottu rikoksessa osallisen rankaisemisesta, älköön käytettäkö niissä tapauksissa, joista tässä laissa on toisin säädetty.

Jouni Heikniemi
1.9.2002

Tämä dokumentti kuuluu sivujeni osioon
Rikoslaki webissä.