Suomen rikoslain 50 luku

Tämä sivu on osa rikoslaki webissä -dokumenttikokoelmaani.

Tätä rikoslain kopiota ei enää ylläpidetä. Lue asiaa koskeva huomautus ja jatko-ohjeet etusivulta.

50 luku: Huumausainerikoksista

Luku on uudistettu lailla (17.12.1993/1304).

1 § (17.12.1993/1304) Huumausainerikos. Joka laittomasti

 1. valmistaa tai yrittää valmistaa huumausainetta taikka viljelee oopiumiunikkoa, kokapensasta tai hamppua käytettäväksi huumausaineena tai sen raaka-aineena,
 2. tuo tai yrittää tuoda maahan taikka vie tai yrittää viedä maasta taikka kuljettaa tai kuljetuttaa huumausainetta,
 3. myy, välittää, toiselle luovuttaa tai muulla tavoin levittää tai yrittää levittää huumausainetta, tai
 4. pitää hallussaan tai yrittää hankkia huumausainetta, (13.7.2001/654)

on tuomittava huumausainerikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Laki 654/2001 muutti huumekriminalisointeja siten, että huumausaineen käyttörikos eriytettiin omaksi pykäläkseen (2a §). Näin ollen huumausainerikoksen soveltamisalasta poistui pelkkä käyttö ja hallussapito omaa käyttöä varten. Tämän pykälän 1 momentin 4. alakohta kuului aiemmin: "pitää hallussaan tai yrittää hankkia huumausainetta taikka käyttää sitä". Muutos on voimassa 1.9.2001 lukien.

2 § (17.12.1993/1304) Törkeä huumausainerikos. Jos huumausainerikoksessa

 1. rikoksen kohteena on erittäin vaarallinen huumausaine tai suuri määrä huumausainetta,
 2. tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä,
 3. rikoksentekijä toimii sellaisen rikoksen laajamittaiseen tekemiseen erityisesti järjestäytyneen ryhmän jäsenenä,
 4. aiheutetaan usealle ihmiselle vakavaa hengen tai terveyden vaaraa, tai
 5. levitetään huumausainetta alaikäisille tai muuten häikäilemättömällä tavalla

ja huumausainerikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä huumausainerikoksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

2a § (13.7.2001/654) Huumausaineen käyttörikos. Joka laittomasti käyttää taikka omaa käyttöä varten pitää hallussaan tai yrittää hankkia vähäisen määrän huumausainetta, on tuomittava huumausaineen käyttörikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Huumausaineen käyttörikosta koskeva pykälä on voimassa 1.9.2001 lukien (ks. kommentteja 1 §:n kohdalta). Käyttörikosta koskevista rajanvedoista tarkempaa tietoa ko. rikosta käsittelevässä dokumentissani.

3 § (17.12.1993/1304) Huumausainerikoksen valmistelu. Joka tehdäkseen 1 §:n 1-3 kohdassa tarkoitetun rikoksen valmistaa, tuo maahan, hankkii tai vastaanottaa tällaisen rikoksen tekemiseen soveltuvan välineen, tarvikkeen tai aineen, on tuomittava huumausainerikoksen valmistelusta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

4 § (17.12.1993/1304) Huumausainerikoksen edistäminen. Joka

 1. huumausaineen laitonta valmistusta, viljelyä, maahantuontia tai maastavientiä varten valmistaa, kuljettaa, luovuttaa tai välittää välineitä, tarvikkeita tai aineita tietäen, että niitä käytettäisiin tähän tarkoitukseen, tai
 2. varoja lainaamalla tai muuten rahoittamalla edistää huumausainerikosta tai sen valmistelua taikka 1 kohdassa tarkoitettua toimintaa tietäen, että rahoitus käytetään tähän tarkoitukseen,

on tuomittava, jollei teko ole rangaistava osallisuutena huumausainerikokseen tai törkeään huumausainerikokseen, huumausainerikoksen edistämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

5 § (17.12.1993/1304) Määritelmät. Huumausaineena pidetään tässä luvussa huumausainelaissa (1289/93) tarkoitettua huumausainetta.

Erittäin vaarallisella huumausaineella tarkoitetaan huumausainetta, jonka käyttöön liittyy virheellisestä annostelusta johtuva hengenvaara, lyhytaikaisestakin käytöstä johtuva vakavan terveydellisen vaurion vaara tai voimakkaat vieroitusoireet.

6 § (17.12.1993/1304) Menettämisseuraamus. Valtiolle menetetyksi on tuomittava:

 1. välineet, tarvikkeet tai aineet, joita on käytetty tässä luvussa tarkoitetun rikoksen tekemiseen tai jotka on tähän tarkoitukseen hankittu; sekä
 2. edellä 4 §:n 2 kohdassa tarkoitetut varat siinäkin tapauksessa, että teko on rangaistava huumausainerikoksena tai törkeänä huumausainerikoksena; varojen menettämiseen on tuomittava rahoittaja, rahoituksen vastaanottaja tai kumpikin yhteisvastuullisesti.

Muutoin on noudatettava, mitä 10 luvussa säädetään.

Pykälää on muutettu lailla 26.10.2001/875 (voimassa 1.1.2002 alkaen). Vanha muotoilu sisälsi mm. viittauksia samassa yhteydessä kumottuihin vanhoihin konfiskaatiosäännöksiin.

7 § (13.7.2001/654) Toimenpiteistä luopuminen. Huumausaineen käytöstä ja huumausaineen käyttöön liittyvästä muusta tässä luvussa mainitusta rikoksesta voidaan, sen lisäksi mitä oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetussa laissa (689/1997) tai tässä laissa säädetään, jättää syyte nostamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos rikosta on huumausaineen määrä ja laatu, käyttötilanne sekä olosuhteet muutoinkin huomioon ottaen pidettävä kokonaisuutena arvostellen vähäisenä. Syyte voidaan myös jättää nostamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos tekijä on hakeutunut sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymään hoitoon.

Pykälä uudistettiin 1.9.2001 voimaan tulleessa lakimuutoksessa, kun huumausaineiden käyttö eriytettiin huumausainerikoksesta. Ks. kommentit 1 ja 2a §:n kohdalla. Aiempi muotoilu kuului:

Huumausaineen käytöstä ja huumausaineen käyttöön liittyvästä muusta tässä luvussa tarkoitetusta rikoksesta voidaan sen lisäksi, mitä rikoslain voimaanpanemisesta annetussa asetuksessa tai tässä laissa säädetään, jättää syyte ajamatta tai rangaistus tuomitsematta, jollei teko olosuhteet huomioon ottaen ollut omiaan heikentämään yleistä lainkuuliaisuutta. Syyte voidaan myös jättää ajamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos tekijä osoittaa sitoutuneensa sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymään hoitoon.

Jouni Heikniemi
4.12.2001

Tämä dokumentti kuuluu sivujeni osioon
Rikoslaki webissä.