RL 50:6 - säännöksen muoto 1.1.1994 - 31.12.2001

Rikoslain 50 luvun 6 §:ää muutettiin konfiskaatiosäännösten uudistuksessa (26.10.2001/875), jonka säännökset ovat voimassa 1.1.2002 lukien. Pykälän nykyisen muodon voit tarkistaa rikoslakikokoelmasta. Tässä dokumentissa on RL 50:6 siinä muodossa, jossa se oli voimassa ennen uudistusta (1.1.1994 - 31.12.2001).

50 luku: Huumausainerikoksista

6 § (17.12.1993/1304) Menettämisseuraamus. Tässä luvussa mainitun rikoksen kohteena ollut huumausaine on tuomittava valtiolle menetetyksi. Jos huumausainetta ei voida tuomita menetetyksi sen johdosta, että se on menettämisseuraamuksen välttämiseksi kätketty tai hävitetty, rikoksen tekijä ja siihen osallinen voidaan tuomita huumausaineen asemesta menettämään sen arvo joko kokonaan tai osaksi.

Menetetyksi on tuomittava myös

  1. välineet, tarvikkeet tai aineet, joita on käytetty tässä luvussa mainitun rikoksen tekemiseen tai jotka on tähän tarkoitukseen hankittu, sekä
  2. edellä 4 §:n 2 kohdassa tarkoitetut varat siinäkin tapauksessa, että teko on rangaistava huumausainerikoksena tai törkeänä huumausainerikoksena; varojen menettämiseen voidaan tuomita rahoittaja, rahoituksen vastaanottaja tai kumpikin yhteisvastuullisesti.

Edellä 2 momentissa säädettyyn menettämisseuraamukseen sovelletaan vastaavasti, mitä [46 luvun 9-11 §:ssä] säädetään.

Rikoksen tuottaman hyödyn menettämisestä säädetään [2 luvun 16 §:ssä].

Jouni Heikniemi
4.12.2001

Tämä dokumentti kuuluu sivujeni osioon
Rikoslaki webissä.